Бухгалтерський облік – порядок збору, реєстрації, узагальнення інформації щодо фінансових операцій підприємства, шляхом безперервного ведення документації, яка фіксує наявне майно, витрати, заборгованості, прибутки господарської діяльності.

Основами бухгалтерського обліку можна назвати наступні операції:

  • документування усіх операцій, які здійснюються протягом звітного періоду;
  • інвентаризація майна та коштів компанії, включаючи кредиторські зобов’язання, заборгованості контрагентам тощо;
  • вирахування собівартості продукції або послуг, що надаються підприємством;
  • постійний контроль та встановлення вартості активів та пасивів компанії;
  • зведення балансу;
  • подання звітності.

Ведення бухгалтерського обліку може бути покладене на керівника підприємства, головного бухгалтера, бухгалтера (рядового або фрілансера), аутсорсингову компанію. Повне та достовірне фіксування усіх аспектів комерційної діяльності підприємства є запорукою відсутності негативних наслідків ведення господарської діяльності,уникнення проблем з податковими органами та забезпечення фінансової стабільності компанії.

В Україні діють єдині правила ведення бухгалтерського обліку, які зобов’язують усі всі підприємства надавати фінансову звітність. Нормативна база, яка регулює ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України:

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік».
  2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.
  3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88.

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.