Баланс – фінансовий звіт підприємства, одна з частин бухгалтерського обліку, яка визначає реальний стан справ компанії, її активи, боргові зобов’язання, майно та капітал. Види балансу:

 • щомісячний;
 • квартальний;
 • річний.

Складається баланс, як правило, на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня). Відповідно до законодавства, подавати баланс підприємства до податкових органів повинні усі юридичні особи, крім банківських установ та бюджетних організацій. Малі підприємства, некомерційні організації можуть самостійно визначати форму ведення балансу або подавати його за спрощеною формою П(С) БО 25, до якої необхідно вносити наступні дані:

 • необоротні активи;
 • оборотні активи;
 • власний капітал;
 • поточні зобов’язання;
 • зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття;
 • чистий дохід від реалізації продукції;
 • інші операційні доходи;
 • собівартість реалізованої продукції;
 • фінансовий результат до оподаткування;
 • податок на прибуток;
 • чистий прибуток.

Підприємства, які мають у своєму складі філії, представництва або відокремлені підрозділи, додатково складають окремі баланси.

У податкові органи баланс подається разом із квартальною та річною деклараціями.